Regulamin

I. Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy regulamin zawiera warunki świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.

2. Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące definicje poję:

- Usługodawca: e-lan s.c., z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Piłsudskiego 42/1, NIP 547-19-20-323.

- Usługobiorca lub Użytkownik – podmiot korzystający z usług serwisu hostmonster.pl.

- Serwis – platforma internetowa www.hostmonster.pl.

- Konto – profil Usługobiorcy serwisu zawierający dane identyfikacyjne zawierający unikalną nazwę użytkownika i hasło dostępu.

- Cennik – informacja o koszcie wykonywanych usług dostępna na stronie serwisu www.hostmonster.pl.

- Usługa – świadczenie określonych czynności dostępnych w serwisie www.hostmonster.pl.

3. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniona.

4. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy.

5. Usługobiorcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień, co potwierdzają oświadczeniem złożonym w trakcie rejestracji konta w serwisie.

6. Usługodawca nie przyjmuje reklamacji wynikających z nieznajomości regulaminu.

7. Usługodawca ma prawo do czasowego zawieszenia lub całkowitego zaprzestania świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy, bez wcześniejszego poinformowania, jeżeli ten złamie postanowienia niniejszego regulaminu.

8. O zaistniałej sytuacji, o której mowa w ust.7 Usługodawca informuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej oraz informacji dostępnej po zalogowaniu w Serwisie.

9. W przypadku zaprzestania świadczenia usług z winy Użytkownika, Usługobiorcy nie przysługuje zwrot środków posiadanych na Koncie.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.

11. Regulamin może ulec zmianie. W takim przypadku Usługodawca ma obowiązek zamieścić stosowną informację na stronie głównej serwisu, na co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmiany.

II. Rejestracja i opłaty:

1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.

2. Rejestracja Konta odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie.

3. Dokonanie rejestracji i przesłanie jej drogą elektroniczną uruchamia usługę w ograniczonym zakresie.

4. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.

5. Zabrania się Usługobiorcy przekazywania osobom trzecim danych dostępu do konta w postaci loginu i hasła użytkownika, chyba że z Konta korzysta upoważniony pracownik lub współpracownik Użytkownika.

6. Usługi realizowane za pomocą Serwisu są płatne i wymagają posiadania aktywnych środków pieniężnych na Koncie.

7. Usługobiorca będzie zobowiązany do zapłacenia wystawionej faktury pro-forma w terminie znajdującym się na fakturze.

8. W przypadku niedostarczenia faktury lub utrudnień w pobraniu jej z Serwisu, Usługobiorca niezwłocznie informuje Usługodawcę o zaistniałej sytuacji. Usługodawca wystawi duplikat faktury, który prześle w formie zwykłej oraz elektronicznej.

9. Płatności w Serwisie realizowane są w systemie prepaid za pomocą przelewu bankowego, pocztowego lub serwisu internetowego www.przelewy24.pl.

10. Zakres usług oraz koszty użytkowania Serwisu dostępne są na stronie internetowej Serwisu.

11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie usług oraz Cenniku. Informację o wprowadzonych zmianach Usługodawca zamieszcza w Serwisie na 7 dni przed ich wprowadzeniem.

12. Opłaty określone w Cenniku są opłatami netto.

13. Niewykorzystane środki przechodzą na następny okres rozliczeniowy.

III. Dane osobowe:

1.Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas aktywacji usługi w celach służących świadczeniu przez Usługodawcę oraz wystawienia dowodów księgowych.

2. Usługobiorca posiada prawo wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.

3. Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Usługobiorcy i nieudostępniania tych danych innym podmiotom.

4. Dokonując rejestracji Usługobiorca może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługobiorcę, w celach marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowej.

5. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługobiorcę znaków towarowych (logotypów) Usługobiorcy w celach marketingowych, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

IV. Obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy oraz reklamacje:

1. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Usług Serwisu wyłącznie w celach zgodnych z prawem i normami społecznymi obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej.

2. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowy.

3. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treści przesyłane lub publikowane za pomocą wykorzystywanych przez niego usług.

4. Usługodawca ma prawo zarządzać odszkodowania od Usługobiorcy za straty spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie usług.

5. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy.

6. Usługodawca zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowania o planowanych przerwach w dostępie do usług.

7. W razie zawinionej przez Usługodawcę przerwie w dostępie do usług trwającej ponad 24 godziny Usługodawca zobowiązuje się do przedłużenia okresu abonamentowego o czas przerwy.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności szkody powstałe w wyniku:

- braku ciągłości świadczenia usług niezawinione przez Usługodawcę,

- nieprawidłowego użytkowania usług,

- podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy aktywacji usług,

- naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez Usługobiorcę,

- siły wyższej - kataklizmów (powódź, huragan itp.), działania czynników i osób trzecich (awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych, ataków terrorystycznych itp.) na które Usługodawca nie miał wpływ.

9. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać reklamującego w sposób umożliwiający identyfikację, rodzaj reklamowanej usługi oraz okoliczności uzasadniające reklamację.

10. Reklamacja winna być wysłana na adres Usługodawcy, który ma 14 dni na przesłanie odpowiedzi.

V. Zakończenie świadczenia usług:

1. Usługobiorca może zaprzestać korzystania z Serwisu w dowolnym momencie poprzez dezaktywację konta.

2. Dezaktywując konto Użytkownik zgadza się na przepadek środków pieniężnych dostępnych na koncie.

3. Usługodawca może zaprzestać świadczenia Usług w przypadku, gdy Użytkownik:

- narusza postanowienia Regulaminu,

- podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu Serwisu,

- dokonuje za pośrednictwem Serwisu czynności niezgodnych z prawem,

- podał podczas Rejestracji nieprawdziwe dane.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 Usługobiorca traci wszelkie prawa do roszczeń wynikających ze świadczenia usługi.

5. Po zakończeniu okresu świadczenia usługi wszystkie dane przechowywane przez Usługobiorcę zostają usunięte z serwera i Usługobiorca przyjmuje pełną odpowiedzialność za ewentualne straty spowodowane utratą danych.

 

Regulamin może ulec zmianie.
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.